Iskolánk, a beadott pályázata alapján, újabb három évre érdemesnek bizonyult  „Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím viselésére.

 

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

 

Bázisintézményi címmel rendelkező intézményként küldetésünk, hogy segítsük az Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központja illetékességi területén működő köznevelési intézmények pedagógiai eredményességének növelését. Készek vagyunk megosztani a már működő jó gyakorlatainkat, helyet és lehetőséget biztosítunk műhelymunkák, bemutató órák számára, bázisintézményi tevékenységünkkel katalizáljuk a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítjük a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.

 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

 

A Bázisintézményi programba bevont jó gyakorlatunk bemutatása:

 

Címe: „Digitális iskola – azaz IKT eszközök alkalmazása a tanítási órákon”

 

Célja: Jó gyakorlat átadásunk célja az, hogy hozzájáruljunk a köznevelési intézmények – kiemelten az általános iskolák – eredményességének növeléséhez a korszerű digitális eszközök és alkalmazások tanórai használatával. Hozzájárulva ezzel a pedagógus kollégák digitális kompetenciájának fejlődéséhez is, a digitális oktatás kihívásainak való megfelelésükhöz.

 

Célcsoportja: Elsősorban 6 – 14 (általános iskolás) korosztályban dolgozó pedagógusok

 

A jó gyakorlat rövid leírása: Az IKT eszközök alkalmazása pozitív változásokat eredményezett az intézmény életében. Az iskolánkban dolgozó valamennyi pedagógus nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a tanítási órák során gyermekközpontú pedagógiai eljárásokat alkalmazzanak. Ennek megvalósításához segítségükre vannak az általunk használt IKT eszközök széles tárháza. Az eddigi megszokott órai menetrend változatosabb, motiváltabb. Nagymértékben elősegíti a korszerű, a tanulókhoz alkalmazkodó tananyag feldolgozást, annak hatékonyabb bevésését, az információk több oldalról való beszerzését, a tananyag gazdag illusztrálását, a differenciált óravezetést. E mellett segítséget nyújt ahhoz, hogy tanulóinknak ne csak ismereteket adjunk át, hanem az ismeret megszerzésének módjait is. Ez nem öncélú, hanem segíti a tanulót lehetőségeinek kitárására, ismereteinek hatékonyabb felhasználására. Az egyes tantárgyakhoz köthető kompetenciák mellett nagymértékben hozzájárul az eszközök alkalmazása a szociális kompetencia, a tanulók digitális kompetenciájának megalapozásához és fejlesztéséhez. Jó gyakorlatunk alkalmazása nem függ sem a tanulók létszámától, sem azok képességétől. Mindenki számára érdekes, izgalmas formát teremt a hatékony megismeréshez. Az IKT eszközök használata a mai napra szinte az iskola egész tantárgyi rendszerének részévé vált. Valamennyi természettudományi és társadalomtudományi tantárgy tanítása során a napi gyakorlat része a különböző eszközök, alkalmazások, digitális felületek használata. A jó gyakorlatunk bemutatását hospitálási lehetőségek, műhelymunkák illetve online teach-meet keretében kívánjuk megvalósítani.

Intézményi kapcsolattartó:

 

Intézményi kapcsolattartó:

Kiss Andrásné

06 (52) 557-673

thokoly@thokoly.hu

 

 

 

Megvalósult programok - Elégedettségi kérdőívek

 

2022.03.07 - Kahoot elégedettségi kérdőív

Copyright © 2014 Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola