Diákönkormányzat

DIÁKÖNKORMÁNYZAT CÉLJA ÉS FELADATA

 

 

 

A  DÖK-ről

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának elfogadási rendjét a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.törvény (Ktv.)63.§ (4) bekezdése határozza meg.

 

Diákközgyűlés-iskolagyűlés

A diákönkormányzatot képviselő osztálytitkárokat és helyetteseket  a tanulóközösség választja. A tanév során 3 iskolai diákközgyűlést tartunk, ahol a javaslatok, kérdések, ötletek az iskola vezetéséhez eljutva megválaszolásra kerülnek. A diákönkormányzat gyűlései havonta egyszer valamint az aktuális diákprogramokhoz kötődően kerül megszervezésre.

A Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre.

 

Jogvédelmi funkciója mellett azonban  a szabadidő hasznos eltöltésére és közösségépítő tevékenységre hivatott.

Tervszerű programok kialakításával fogalmazzuk meg a működésünkhöz szükséges főbb irányelveket. Programjainkat a hagyományok ápolásával, és az új kihívások, feladatok, célok kitűzésével tervezzük.

A DÖK önállóságra sarkallja a diákokat, változatossá teszi az iskolai mindennapokat és élményekkel gazdagítja a diákéletet.

 

A Diákönkormányzat megfelelő működéséhez elengedhetetlen a diákok számára a tanulói jogok és kötelességek ismerete. A jogok ismeretén túl alkalmazni is kell tudni őket, és ebben segít a diákönkormányzat. A tanulóknak a diákönkormányzati jogok mellett a diákönkormányzati feladatokkal is tisztában kell lenniük.

A Törvény szerint a DÖK elsőrendű feladata az érdekképviselet, a mindennapi iskolai életben a programszervező szerepe érvényesül.  Ehhez nagyon fontos, hogy a diákönkormányzat megkapja a működéséhez szükséges információkat, eszközöket.

A DÖK hagyományos éves munkatervéhez a diákok javaslata alapján minden évben új elemeket építünk be, amellyel még vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat.

A diákok több örömöt lelnek a saját maguk által szervezett vetélkedőkben, játékokban, kultúr-programokban, sikerélményhez juthatnak az előkészítő munkában résztvevők és a közösség tagjai is.

 

A diákönkormányzat éves tevékenységét az iskolánk hagyományaihoz igazodva a Pedagógiai Programmal összhangban terveztük.

Házirendünket minden tanév elején felülvizsgáljuk, az iskola vezetésével egyetértésben, az előző évben tapasztaltak alapján megtörténik az aktuális változtatás. (Pl. telefonhasználat  iskolaidőben - módosítás)

Szeptemberben, januárban és májusban diákgyűlést (iskolagyűlést) tartunk, ahol az iskola igazgatójához intézett kérdésekkel, javaslatokkal a diákok érdekeit szolgáljuk.

 

Célunk:

- A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával.

- A tanévet akkor tekinthetjük sikeresnek, ha  a hagyományos rendezvények mellett új, diákötletek kivitelezésével gazdagíthattuk a diákéletet.

- Rendszeres diáktanács találkozókon előkészítjük az aktuális diákönkormányzati programokat. (hétfő: 3. szünet)

- A megyei diákönkormányzat közgyűlésein képviselettel részt veszünk.

- Az intelligens kommunikáció és a Házirend betartása, betartatása érdekében a helyes magatartás szabályaira és környezettudatos viselkedésre motiváljuk tanulóinkat.

- A közösségi tevékenységekben  - aktív funkciókkal megjelölt -  elsősorban önként vállalt szerepeknek örülünk, de igyekszünk minél több diákot bevonni a feladatok teljesítéséhez.

- Az Örökös  ÖKO iskolai név kötelez bennünket ezért az országos programokhoz szervesen kapcsolódunk és a hatékony megvalósítás érdekében szoros kapcsolatot tartunk a munkaközösségekkel.  Együttműködésünk akkor lesz sikeres, ha az iskolai munkatervhez  alkalmazkodunk, és a környezettudatosságra, egészségvédelemre, vidám, baráti,  családias légkör kialakítására mindig törekszünk.

- Részt kívánunk venni a témahetek szervezésében, a Fenntarthatóság témahéten a környezettudatosság szemléletének tudatosításával hatékonyabban foglalkozunk, a Pénzügyi Tudatosság témahét idején a Pontvelem programsorozat egyes elemeinek szervezésében, akár önálló programokkal is részt vállalunk.

- DÖK napot szervezünk a tanév egy napján (tavaszi szünet előtt)

- A Budapesti tanulmányi kirándulásokat nagyon fontos szerezéseknek tartjuk, mert közösségépítő szerepe mellett hatékonyan segíti a tanulást és a művelődést.

- Az alsó és felső tagozatos diákok szabadidős programjainak összehangolása, egységes éves munkaterv elkészítése, a projektekben való aktív közreműködés, csapatépítő tevékenységek szervezése (Halloween-party, Christmas-party, Easter-party)

 

 

A diákönkormányzat működési területei, feladatai:

 

1. A tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, nevelőtestületben és az iskolaközösségben.

2. A diákok mindennapi iskolai életének megszervezése, az iskola belső kommunikációs csatornái:

- az iskola aulájában és a folyosókon elhelyezett hirdető felületek aktuális szerkesztése, az iskolarádió működtetése  (DÖKfal, ÖKOfal, Világnapok fala, versenyek, pályázatok, városi ünnepségek, városi rendezvények stb.)

- a diákok folyamatos tájékoztatása a programokról, versenyekről és az őket érintő iskolai élet eseményeivel kapcsolatos szervezői feladatokról – diákönkormányzati gyűlések alkalmával

- rendszeres jelenlét iskolánk honlapján (thokoly.hu)

- médiamegjelenés az iskola hagyományos rendezvényein és  információk, élménybeszámolók eljuttatása a városi médiafelülethez.

- osztályönkormányzatok rendszeres bevonása az osztályközösségeket érintő feladatokba

Diákelnök feladata:

- A DÖK munkájának tervezése, koordinálása

- Dökgyűlés időnkénti összehívása

- osztályközösségek közötti összetartozás segítése

- joga van képviselni a DÖK érdekeit, véleményt fogalmazni a diákok érdekében

- kapcsolattartás az igazgatóval

- megyei közgyűlésen legalább egy alkalommal részt venni

A társadalmilag hasznos munkák irányítása és segítése:

- papírgyűjtés évente kétszer (ősszel és tavasszal)

- használt elem és mobiltelefon gyűjtése folyamatosan (környezettudatos témahét idején aktív gyűjtési akció)

- újrahasznosítható textilhulladékok gyűjtése az ÖKO programhoz kapcsolódóan, sulizsák akció

- környezettakarítás országos felhíváshoz csatlakozva, Te szedd! akció

- szelektív hulladékgyűjtés az iskola felsős udvarán található konténerekbe

Kulturális rendezvények segítése:

- iskola ünnepélyek

- rendezvények, kiállítások, kirándulások, közösségi programok szervezése

- Diákönkormányzati Nap szervezése

- Iskolai projektekben és témahetekben  való aktív részvétel

ÖKO programok segítése:

- ÁLLATOK VILÁGNAPJA TÉMAHÉT

- Papírgyűjtés, használtelem gyűjtés

- Te szedd!  akcióban való részvétel

- madáretetés – madáretető rendszeres feltöltése

- tanterem zöldítés, virágok ápolása osztályközösségekben

- vetélkedők, környezetvédelmi versenyek önkéntes segítése (városismereti verseny)

- Öko-kiskert, gyógynövényes kert ápolása, fiatalítása

 

Az iskola minden felsős osztálya környezettudatos vállalást fogalmazott meg az első tanítási napon:

 

- az iskola és környezetének rendszeres megtisztítása

- szelektív hulladékgyűjtés

- Újrahasznosítható hulladékokból tárgyak készítése

- Faültetés tervezése a Madarak és fák napjára

- Csapadékvíz elvezetése az iskola fáinak tövére

- használtelem gyűjtés a tárolóedénybe

 

Az iskola felsős osztályainak ötletes gondolatait szeretnénk megvalósítani a DÖK programok között:

- petpalackokból tárgyakat építeni

- újrahasznosítható anyagok felhasználásával érdekes tárgyak készítése

- Sportrendezvények, kirándulások, túrák szervezése,  lebonyolítása, segítése (Sport- és főzőnap, Bp-i séta, táborok)

Copyright © 2014 Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola